کارت خرید

1,000 T
تست درگاه
20,000 T
ماهانه
پنل ارسال ایمیل مقدماتی
200 ارسال در ساعت
24000 ارسال در ماه
پنل مدیریت اختصاصی
گزارش گیری پیشرفته
بانک ایمیل فعال
قالب های اختصاصی
کاملا فارسی
35,000 T
ماهانه
پنل ارسال ایمیل پیشرفته
400 ارسال در ساعت
48000 ارسال در ماه
پنل مدیریت اختصاصی
گزارش گیری پیشرفته
بانک ایمیل فعال
قالب های اختصاصی
کاملا فارسی
70,000 T
ماهانه
پنل ارسال ایمیل حرفه ای
نامحدود ارسال در ساعت
نامحدود ارسال در ماه
پنل مدیریت اختصاصی
گزارش گیری پیشرفته
بانک ایمیل فعال
قالب های اختصاصی
کاملا فارسی